MR / GMR / Ouderraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit minimaal twee ouders en minimaal twee teamleden van de school. De directeur heeft een adviserende taak. De leden van de raad worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht m.b.t. schoolgebonden onderwerpen. Zo heeft de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids en adviesrecht bij het vaststellen van de begroting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De verslagen liggen ter inzage op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Omnis zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd. Zowel namens de ouders als de leraren zit er iemand in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die alle Omnis Kindcentra aangaan.

Ouderraad

Elk kindcentrum heeft een actieve Ouderraad (OR). Zo helpt de OR mee bij het organiseren van verschillende activiteiten en evenementen, zoals het Sinterklaasfeest, Pasen, de algemene ouderavond.

Daarnaast zorgt de OR voor:

  • Het onder ouders bevorderen van de interesse voor de school en deelname aan activiteiten en werkgroepen.
  • Het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en directie.

Deze zaken worden in openbare vergaderingen besproken. Wilt u hierover meepraten dan kunt u dit doen op de jaarvergadering van de OR. Tevens worden dan de nieuwe leden gekozen. De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.